REEGLID JA TINGIMUSED
PARTENRLUSPROGRAMMIS

Viimati uuendatud: 16. mai, 2024

Käesolevad partnerlusprogrammi tingimused (edaspidi „leping“) reguleerivad VivatBet kaubamärgi partnerlusprogrammi, mida haldab agentuur (edaspidi „ettevõte“) Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ettevõtte P.H. PRIMARY OÜ, registrinumbriga: 16046808 (“operaator“) vastavalt agentuurilepingule. Partnerlusprogrammis osaledes nõustub iga füüsiline või juriidiline isik (edaspidi „partner“) järgima käesolevas lepingus sätestatud tingimusi.

 1. Määratlused

Käesolevas lepingus kasutatavatel terminitel on järgmine tähendus:

Reklaammaterjal või reklaam - ettevõtte poolt heaks kiidetud ja partneri poolt ressursil levitatav teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, audio ja video, mis on suunatud määramata sihtrühmale eesmärgiga juhtida tähelepanu kaubamärgile.

Partnerikonto - isikliku partneri konto/profiil veebilehel asuvas partnerlusprogrammis.

Partnerlusprogramm - ettevõtte ja partneri vaheline koostöövorm, mille peamine eesmärk on brändi reklaamimine ja reklaamimine Internetis käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

Bränd - „VivatBet“ , sealhulgas sellega seotud tooted, teenused, kaubamärgid ja intellektuaalomandi õigused.

Komisjon - hüvitis, mille partner saab kasutaja tegevusest saadava brändi poolt teenitud kasumi alusel. Komisjoni määr määratakse kindlaks kas partneri kontol või muudes lepinguosaliste vahel sõlmitud dokumentides.

Konfidentsiaalne teave - kõik andmed, dokumendid, tarkvara, teave või muud operaatorit, ettevõtet ja kaubamärki puudutavad materjalid, mis on partnerile avalikustatud või mille ta on omandanud partnerlusprogrammi käigus.

Pool viitab eraldi nii ettevõttele kui ka partnerile ja ühiselt neile kui „pooltele“.

Viitelink - link veebisaidile koos partneri unikaalse identifikaatoriga.

Ressurss - mis tahes internetiressurss, mida haldab ja/või omab partner, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisait, sotsiaalmeediakonto, messenger.

Kasutaja - isik, kes on äsja partneri poolt veebisaidile sisenenud, kes seejärel registreerib end veebisaidil mängijaks ja teeb oma esimese sissemakse.

Veebisaidid - www.vivatbet.ee; www.vivatbet.com.ee; www.vivatbet.eu; www.vivatbet.com.

 1. Partnerlusprogrammi üldised reeglid tingimused

2.1. Partnerikonto registreerimisega kinnitab partner oma nõusolekut käesolevas lepingus sätestatud tingimustega. Käesolev leping kehtib kuni partnerikonto kustutamise või peatamiseni, mis tähendab lepingu lõpetamist.

2.2. Pooled leppisid kokku, et käesoleva partnerlusprogrammi raames tehtava koostöö lisatingimused määratletakse vastavas lisakorralduses (edaspidi „IO“), mis on lepingu lahutamatu osa. Kui lepingu tingimused on vastuolus käesoleva IO tingimustega, on IO tingimused ülimuslikud.

2.3. Partner võib olla vähemalt 21-aastane füüsiline isik või täie õigusvõimega juriidiline isik. Ettevõttel on õigus nõuda partneri kontrollimiseks täiendavaid dokumente, mille partner peab esitama 5 tööpäeva jooksul pärast sellise taotluse saamist.

2.4. Partnerikonto loomisel peab partner esitama ettevõttele isikuandmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, täisnime, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Ettevõte töötleb selliseid isikuandmeid kooskõlas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustega.

2.5. Partner kannab täielikku vastutust oma sisselogimistunnuste ja salasõna turvalisuse ja säilitamise eest. Ettevõte ei vastuta partneri isikuandmete kadumise eest ega nende andmete loata edastamise eest kolmandatele isikutele.

2.6. Partneril on lubatud registreeruda partnerlusprogrammis ainult üks kord ja igasugune kordusregistreerimine, registreerimine allpartnerina jne. on ettevõtte poolt rangelt keelatud.

2.7. Partner võib lõpetada partnerlusprogrammis osalemise, kustutades oma partnerikonto, võttes ühendust ettevõtte tugimeeskonnaga e-posti aadressil: support@vivatbet.partners või otsesuhtluse kaudu ettevõtte juhiga.

2.8. Kui partner rikub mis tahes oma kohustusi, on ettevõttel ühepoolne õigus lõpetada koostöö partnerlusprogrammi raames, blokeerides partnerikonto vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

2.9. Ettevõte jätab endale õiguse käesolevat lepingut perioodiliselt ajakohastada. Partnerlusprogrammis osalemise jätkamine pärast selliseid uuendusi tähendab, et partner nõustub muudetud lepinguga.

 1. Reklaammaterjalide paigutus

3.1. Partner osutab ettevõttele turundus- ja reklaamiteenuseid, mis hõlmavad reklaammaterjali paigutamist ressursil , mille eest ettevõte nõustub hüvitama komisjonitasu vastavalt kokkulepitud tingimustele.

3.2. Partner paigutab ainult reklaammaterjali, mida ettevõte on modereerinud, edastanud ja heaks kiitnud ning mis sisaldab viitelinki. Viitelink võib olla loodud kas partneri poolt läbi partnerikonto või antud partnerile ettevõtte juhi poolt.

3.3. Kui partner loob reklaammaterjali, et täita käesolevast lepingust tulenevat kohustust, peab partner saama enne reklaammaterjali paigutamist ettevõtte heakskiidu.

3.4. Partner peab rangelt järgima kõiki kohaldatavaid seadusi riigis, kus reklaammaterjali kuvatakse, samuti reguleerivate asutuste nõudeid ja eetikastandardeid. Partner on ainuisikuliselt vastutav nii reklaammaterjalide kui ka neid majutava ressursi sisu eest.

3.5. Partner kohustub regulaarselt jälgima ja tagama ressursil kuvatava reklaammaterjali asjakohasuse ja täpsuse ning ajakohastama ja/või asendama ebaolulise reklaammaterjali. Ebakohane reklaammaterjal hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:

 • ebakorrektseid tingimusi või kirjeldusi kampaaniate, boonuste ja eripakkumiste kohta;
 • aegunud kujundusfaile;
 • Ettevõtte aegunud logodega reklaammaterjale;
 • Reklaammaterjal, mis kasutab kaubamärki, kuid sisaldab linke konkurentide veebilehtedele.

3.6. Partner garanteerib, et reklaammaterjalid ei ole laimavad, vanusepiiranguga, ebaseaduslikud, kahjulikud, ähvardavad, rõvedad, rassiliselt või etniliselt sallimatud või muul viisil solvavad või diskrimineerivad, vägivaldsed, poliitiliselt ebakorrektsed või mis tahes viisil vastuolus ettevõtte või kolmandate isikute õigustega või rikuvad neid.

3.7. Partner ei tohi täita lepingust tulenevaid kohustusi viisil, mis ettevõtte mõistliku arvamuse kohaselt on või võib olla operaatorile, ettevõttele ja/või kaubamärgile kahjulik, laimav, ebaseaduslik või vastuolus kehtivate seadustega. Partner tagab, et ei tema ega ükski tema direktor, töötaja, agent ega muu töötaja ei tee mingeid laimavaid või halvustavaid avaldusi ega osale tegevuses, mis on või võib olla halvustav või kahjustada operaatori, ettevõtte ja/või kaubamärgi või mis tahes partneri või eelkäija mainet või firmaväärtust.

3.8. Partneril on keelatud kasutada motiveeritud liiklust, mis on määratletud kui reklaamide kaudu loodud liiklus, mis pakuvad tasu veebisaidil registreerimise eest.

3.9. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute nõuete eest, mis on seotud reklaammaterjalide, ressursside ja partneri poolt lepingu rikkumisega.

3.10. Partner ei tohi reklaammaterjali paigutada halduse, juhtide, töötajate või muude operaatoriga ja/või ettevõttega seotud isikute nimel.

3.11. Partneril on selgesõnaliselt keelatud kasutada mis tahes isikuid, vahendeid, seadmeid või kokkuleppeid pettuse toimepanemiseks, kehtivate seaduste rikkumiseks, teiste partnerite häirimiseks või teabe võltsimiseks seoses viitelinkide kaudu toimuva viitamisega või komisjoni genereerimisega või ületada teie lubatud juurdepääsu partnerlusprogrammile. Selliste tegude hulka kuuluvad muu hulgas:

 • rämpsposti, kontekstipõhise reklaami ja selliste reklaamivormide nagu click-under ja popunder kasutamine, et täita lepingus sätestatud kohustust;
 • pakkuda potentsiaalsele kasutajale rahalisi või muid stiimuleid, välja arvatud standardsed reklaamprogrammid, mida ettevõte pakub partnerlusprogrammi kaudu või ettevõtte eelneval heakskiidul.
 • kasutada isiklikku viitelinki, et registreeruda mängijakontole veebisaidil;
 • kasutada küpsiste-täitmist;
 • kasutada brändi edendamiseks mis tahes läbivaatusmudelit (view-through attribution model).

Ettevõte teeb kõik otsused pettuse kohta omal äranägemisel.

 1. Liiklusallikad

4.1. Partner peab esitama põhjaliku, asjakohase ja täpse teabe liiklusallikate kohta, mida kasutatakse partnerlusprogrammis sätestatud kohustuste täitmiseks.

4.2. Ettevõte teostab järelevalvet ja kontrolli liiklusallikate üle, mida partner kasutab kõigi partnerlusprogrammist tulenevate kohustuste täitmiseks. Kogu partnerlusprogrammi kestuse jooksul jätab ettevõte endale õiguse nõuda tõendeid liiklusallikate kohta.

4.3. Partner kannab täielikku vastutust liiklusallikate tahtliku varjamise või valeandmete esitamise eest. Sellise varjamise või valeandmete esitamise korral on ettevõttel õigus lepingu ja vastava sisestamistellimuse (IO) tingimused üle vaadata ja/või partnerikonto peatada.

 1. Intellektuaalomandi õigused

5.1. Selles ulatuses, mis on vajalik partnerile käesolevate kohustuste täitmiseks, antakse partnerile käesolevaga litsentsitasuta, mitteeksklusiivne litsents partnerlusprogrammi ajal kasutada operaatori kaubamärke, logosid ja muud intellektuaalset omandit, mille ettevõte on andnud / mille partner on loonud käesoleva lepingu täitmiseks. Sellise intellektuaalomandi kasutamine muudel kui selles lepingus määratletud eesmärkidel on rangelt keelatud.

5.2. Partner peab täitma kõik mõistlikud nõudmised, mis on seotud intellektuaalomandi kasutamisega. Sellist intellektuaalomandi lubatud kasutamist partneri poolt ei tõlgendata nii, et partner omandab intellektuaalomandi omandiõiguse ja ettevõte säilitab intellektuaalomandi täieliku omandiõiguse. Ettevõtte nõudmisel võtab partner viivitamata tagasi kõik partneri materjalid, mis ettevõtte arvates ei vasta käesoleva lepingu tingimustele.

5.3. Partner peab saama ettevõttelt eelneva kirjaliku nõusoleku partneri poolt loodud reklaammaterjali paigutamiseks lepingu alusel. Partner ei saa ülalmainitud ettevõtte heakskiitu, kui reklaammaterjal on on antud ettevõtte poolt.

5.4. Kui partner töötab käesoleva lepingu alusel välja reklaammaterjali, mis kasutab operaatori logosid, kujundusi või muud intellektuaalomandit või mitte, antakse selline reklaammaterjal loomisel ettevõttele üle, kui mõlemad pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Komisjoni kulud katavad kõigi selliste reklaammaterjalide intellektuaalomandi õiguste arendamise ja üleandmise.

5.5. Ressurss ei tohi jätta muljet, et ressurss onühendatud ja/või hallatud operaatori poolt.

5.6. Partneril on selgesõnaliselt keelatud kopeerida või jäljendada veebisaidi ja kaubamärgi visuaalset väljanägemist mis tahes viisil nii partnerlusprogrammi ajal kui ka pärast seda.

5.7. Partner garanteerib, et ei kasuta kaubamärki domeeninimedes või domeeninimede osana, ei kasuta veebisaite, mobiilirakendusi, kaubamärke, lehekülgi ja/või gruppe sotsiaalmeedias ega muul viisil, mis võib põhjustada sarnasust operaatori ja/või kaubamärgiga.

5.8. Partneril on keelatud omandada, registreerida või kasutada märksõnu, otsinguküsimusi või muid identifikaatoreid otsingusüsteemide, portaalide, reklaamiteenuste või sarnaste teenuste jaoks, mis sarnanevad kaubamärgiga

 1. Konfidentsiaalsus

6.1. Partner nõustub:

 • hoidma konfidentsiaalset teavet konfidentsiaalsena;
 • mitte avaldama konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta;
 • kasutama konfidentsiaalset teavet üksnes oma käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

6.2. Partnerlusprogrammi lõpetamisel peab partner tagastama ettevõttele ja/või hävitama kõik konfidentsiaalset teavet sisaldavad materjalid.

6.3. Partneri kohustus seoses konfidentsiaalse teabega kehtib ka pärast partnerlusprogrammi lõpetamist ja/või käesoleva lepingu lõpetamist.

 1. Komisjonitasu

7.1. Partneri komisjonitasu suurus põhineb ettevõtte sissetulekul kasutajalt, kes on veebisaidil registreeritud viitelingi kaudu. Lepinguosalised määravad komisjonitasu määra ja makseviisi vastava IO ja/või partnerikontol.

7.2. Ettevõttel on õigus muuta partneri komisjonitasu suuruse arvutamise tingimusi sõltuvalt partnerlusprogrammi tulemustest ja tulemuslikkusest. Ettevõte teavitab partnerit eespool nimetatud muudatustest partnerikonto ja/või partnerlusprogrammis registreerimisel esitatud kontaktandmete kaudu.

7.2. Ettevõte maksab partnerile komisjonitasu, mis põhineb vastavas IO-s määratletud maksedetailidel ja partneri poolt väljastatud arvetel. Pooled leppisid kokku, et arveldamiseks kasutatakse ettevõtte statistilisi andmeid partnerikontolt.

7.3. Lepinguosalised lepivad kokku, et komisjonitasu makstakse igakuiselt NET30 tingimustel või muudel asjaomases kokkuleppes määratletud tingimustel.

7.4. Ettevõte maksab partnerile komisjonitasu 500 €(viiesaja euro) suuruse piirmäära (edaspidi „minimaalne komisjonitasu“) saavutamisel. Kui partner ei täida seda piirmäära antud perioodil, kantakse tasumata komisjonisumma üle järgmisesse makseperioodi, kuni minimaalne komisjonitasu on täidetud.

7.5. Ettevõte jätab endale õiguse pidada komisjonitasu kinni ettenägematute tehniliste rikete/viivituste korral partnerlusprogrammis või/ja ettevõtte poolt läbiviidava liiklusallikate kontrolliprotsessi ajal.

 1. Vastutus

8.1. Partner nõustub hüvitama ja hoidma ettevõtte ja selle kliendid ning vastavad esindajad, ametnikud, direktorid ja töötajad vabaks mis tahes kolmandate isikute nõuetest ja nendega seotud kohustustest, menetlustest, kahjumist, kahjustustest ja kuludest (sealhulgas mõistlikest õigusabikuludest), mis tulenevad mis tahes tegelikest või väidetavatest nõuetest ja nendega seotud kohustustest, menetlustest, kahjudest ja kuludest: (a) käesolevast lepingust tulenevate partneri kohustuste rikkumisest või (b) väitest, et ettevõtte tegevus seoses käesoleva lepinguga rikub kohaldatavat seadust või määrust või mis tahes kolmanda isiku õigusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigusi, avalikustamise või eraelu puutumatuse õigusi või individuaalseid õigusi isikuandmete kasutamise ja levitamise kontrollimiseks).

8.2. Kui partner rikub lepingu punktis 3 toodud kohustusi, saadab ettevõte partnerile teate koos taotlusega muuta reklaammaterjali paigutusi 2 (kahe) kalendripäeva jooksul pärast sellise teate saatmist. Kui partner ei täida eespool nimetatud nõuet, võib ettevõte blokeerida partneri konto.

8.3. Kui partner rikub mis tahes muid lepingus sätestatud kohustusi, võib ettevõte blokeerida partnerikonto.

8.4. Kui ettevõte otsustab partneri konto blokeerida, tähendab see lepingu lõpetamist ja partneri tasumata komisjonitasu ei maksta välja.

8.5. Partnerlusprogramm ja lingid ning sellega seoses pakutavad tooted ja teenused antakse partnerile „nagu on“. Ettevõte loobub selgesõnaliselt kõikidest otsestest, kaudsetest või seadusjärgsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta, välja arvatud siin sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ning mis tahes garantiidest, mis tulenevad kauplemise käigus, kasutamisest või kaubanduslikust tegevusest. Ettevõte ei garanteeri, et partnerlusprogramm või lingid vastavad partneri erinõuetele või et partnerlusprogrammi või linkide toimimine on täiesti vigadeta või katkestusteta. Ettevõte loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest kliendi tegevuse või tegevusetuse või tema toodete või teenuste eest. Ettevõte ei garanteeri, et partner teenib mingi kindla summa komisjonitasu.

8.6. Ettevõte ei vastuta mingil juhul linkide, programmi veebilehtede mittekättesaadavuse või mittetoimivuse, tehniliste rikete, arvutivigade, andmete riknemise või kadumise või muude vigastuste, kahjustuste või häirete eest, mis ei sõltu ettevõtte mõistlikust kontrollist. Ettevõte ei vastuta mingil juhul mis tahes kaudsete, juhuslike, isikukahjude / õigusvastase surma, eriliste või eeskujulike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu või ärivõimaluste kaotuse eest, isegi kui sellised kahjud on prognoositavad ja olenemata sellest, kas ettevõtet on nende võimalikkusest teavitatud või mitte. Ettevõtte kumulatiivne vastutus partneri ees kõigist hagipõhjustest ja vastutuse teooriatest on piiratud summadega, mille ettevõte on maksnud partnerile komisjonis kahe (2) kuu jooksul vahetult enne seda. nõuet.

 1. Vaidluste lahendamine

9.1. Sellest lepingust tulenevate vaidluste korral kohustuvad pooled pidama heas usus läbirääkimisi, et jõuda lahenduseni.

9.2. Partneril on õigus esitada kaebus ettevõtte otsuste kohta, suheldes ettevõtte esindajatega. Ettevõte vaatab partneri kaebuse läbi 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Ettevõte jätab endale õiguse jätta partneri kaebus rahuldamata, kui puuduvad piisavad tõendid käesoleva lepingu järgimise kohta.

9.3. Pooled lepivad kokku, et käesolevat lepingut reguleerib Eesti Vabariigi õigus ja Eesti Vabariigi kohus on ainupädevuses lahendada kõik käesolevast lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused või nõuded.

 1. Muu

10.1. Käesolevaga kinnitab ja garanteerib partner, et käesolev leping on seaduslik, kehtiv ja siduv kohustus, mis on partneri suhtes täitmisele pööratav vastavalt selle tingimustele, ning et partneril on volitused käesoleva lepingu sõlmimiseks. Vastavalt käesoleva lepingu muudele tingimustele kinnitab ja garanteerib ettevõte, et ta ei riku teadlikult ühtegi seadust, eeskirja või määrust, mis on kohaldatav ettevõtte äritegevuse või ettevõtte kaitstud toodete või teenuste suhtes.

10.2. Kui mõni käesoleva lepingu säte tunnistatakse tühiseks, kehtetuks või mittetoimivaks, jäävad käesoleva lepingu ülejäänud sätted kehtima ja mis tahes sätte kehtetu osa loetakse muudetuks nii vähesel määral, mis on vajalik sellise kehtetuse kõrvaldamiseks, säilitades samal ajal poolte algse kavatsuse.

10.3. Kumbki käesoleva lepingu osaline on teise lepinguosalise suhtes sõltumatu töövõtja kõigis käesolevast lepingust tulenevates küsimustes. Ühtegi käesolevat sätet ei käsitata nii, et see looks poolte vahel partnerluse, ühisettevõtte, ühingu või töösuhte.

10.4. Partnerlusprogrammis osalemisega kinnitab ja tunnistab partner, et on lugenud käesolevat lepingut tervikuna ja nõustub, et kõik selle tingimused on tema jaoks siduvad. Kui partner ei soovi end käesoleva lepinguga siduda, ei tohiks partner esitada partnerlusprogrammi taotlust.

10.5. Kui üksikisik kasutab käesolevat lepingut majandusüksuse nimel, kinnitab ta sellega, et tal on õigus- ja teovõime ning volitused siduda majandusüksus käesoleva lepinguga.

10.6. Ettevõte jätab endale õiguse käesolevat lepingut aeg-ajalt ilma ette teatamata ajakohastada ja muuta. Lepingu mis tahes muudatused, täiendused, täiustused või muudatused, sealhulgas uute funktsioonide ja ressursside vabastamine, mida ettevõte aeg-ajalt kättesaadavaks teeb, kuuluvad lepingu kohaldamisalasse. Partnerlusprogrammi jätkuv kasutamine pärast selliseid muudatusi tähendab partneri nõusolekut selliste muudatustega.

logo